(English) China Mengniu Dairy Company Limited invested 360 million RMB to YST Dairy Farm Limited to solve raw mil
Comments Off on (English) China Mengniu Dairy Company Limited invested 360 million RMB to YST Dairy Farm Limited to solve raw mil

(English) China Mengniu Dairy Company Limited invested 360 million RMB to YST Dairy Farm Limited to solve raw mil

Được Đăng Bởi | December 2, 2013 |

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở English.

加我们的微信#